• Algemene Gedragsregels E.M.M.'21

  E.M.M.`21 hecht waarde aan integriteit, sportiviteit en respect. Deze zijn benoemd in de Algemene gedragsregels van E.M.M.`21. De gedragsregels dienen door leden, supporters, ouders, vrijwilligers en andere bezoekers van vereniging te worden nageleefd en uitgedragen. Naast de algemene gedragsregels staan hieronder gedragsregels op specifieke locaties en voor bepaalde situaties beschreven. De gedragsregels dienen door onze leden en vrijwilligers ook bij het bezoeken van andere sportverenigingen nageleefd te worden.

  Mocht zich ondanks het bovenstaande toch een situatie voordoen waarin de gedragsregels niet of niet voldoende worden nageleefd dan kan hiervan melding worden gemaakt bij de Commissie Veilig Sporten EMM`21 (e-mail: veiligsporten@emm21.nl) of kan er contact worden opgenomen met de Vertrouwenspersoon Bo van der Poel (e-mail: bovanderpoel@hotmail.com of tel: 06-50858012)

  Gedragsregel 1 - Algemene gedragscode

  Bij de vereniging E.M.M.`21 en bij het bezoeken van een andere sportvereniging is onderstaande gedragscode van toepassing:

  1. Wij geven geen commentaar op de wedstrijdleiding.

  2. Wij vinden winnen belangrijk, maar plezier hebben staat op één.

  3. Wij vloeken en schelden niet en maken geen beledigende opmerkingen. 

  4. Wij pesten niemand en elkaar uitlachen doen we niet.

  5. Wij hebben respect voor elkaars eigendommen.

  6. Wij respecteren onze vrijwilligers en voeren zelf ook vrijwilligerstaken uit.

  7. Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen.

  8. Wij geven tegenstanders en wedstrijdleiding voor en na de wedstrijd een hand.

  9. Wij hebben respect voor ons complex en gooien afval in de vuilnisbak.

  10. Wij begeleiden wedstrijdleiding en tegenstanders op ons complex als een goede gastheer.

  11. Wij houden ons aan de gedragsregels. 

  Gedragsregel 2 - Seksuele intimidatie

  De volgende gedragsregels, die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF, zijn van toepassing voor alle betrokkenen (leden, supporters, ouders, vrijwilligers en anderen) die op enigerlei wijze op de accommodatie van E.M.M.’21 omgaan met sporters alsook met andere aanwezigen:

  1. De betrokkene zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter/aanwezige zich veilig voelt.

  2. De betrokkene onthoudt zich ervan de sporter/aanwezige te bejegenen op een wijze die de sporter/aanwezige in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter/aanwezige door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

  3. De betrokkene onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter/aanwezige. 

  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de betrokkene en de jeugdige sporter/aanwezige tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

  5. De betrokkene mag de sporter/aanwezige niet op een zodanige wijze (doen) aanraken dat de betrokkene en/of de sporter/aanwezige deze aanraking naar 

  1. Redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

  2. De betrokkene onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 

  3. De betrokkene zal tijdens wedstrijden, trainingen of andere evenementen, alsmede op daaraan gerelateerde reizen, gereserveerd en met respect omgaan met de sporter/aanwezige en met de ruimte waarin de sporter/aanwezige zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

  4. De betrokkene heeft de plicht de sporter/aanwezige te beschermen tegen (machts)misbruik en schade als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter/aanwezige behartigt, is de betrokkene verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

  5. De betrokkene zal de sporter/aanwezige geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de betrokkene geen financiële beloning en/of geschenken van de sporter/aanwezige die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

  6. De betrokkene zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter/aanwezige is betrokken. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij/zij de betreffende persoon daarop aanspreken. 

  In die gevallen waarin deze gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de betrokkene in de geest hiervan te handelen.

  Gedragsregel 3 - Racisme en discriminatie

  Racisme en discriminatie, in welke vorm en op welke manier dan ook, worden op de vereniging E.M.M.’21 niet getolereerd. Hierbij wordt onder racisme verstaan het uit een gevoel van misplaatste meerwaarde uiten van minachting, vijandigheid of haat naar een ander op basis van diens etnisch/culturele afkomst/achtergrond en onder discriminatie het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van een ander op basis van diens al dan niet persoonlijke kenmerken zoals afkomst, sekse, huidskleur, gehandicapt zijn, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, lijden aan een chronische ziekte, etc,

  Gedragsregel 4 - Verboden gedragingen

  Het is onder andere verboden om op de accommodatie:

  1. Hard- en/of softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen.

  2. Slag, steek-, stoot- of vuurwapens voorhanden te hebben.

  3. Vuurwerk, fakkels en/of rookpotten in het bezit te hebben en/of af te steken. 

  4. Glaswerk te bezitten en/of te bezigen buiten de kantine.

  5. Afval te laten slingeren en niet te deponeren in de daarvoor opgestelde containers.

  6. Open vuur te gebruiken.

  7. Geweld te gebruiken of daarmee te dreigen of aanwezigen anderszins lastig te vallen.

  8. Nooduitgangen te openen zonder dringende noodzaak of onnodig de doorgang bij in- en uitgangen te belemmeren.

  9. Tijdens een wedstrijd zonder instemming van de scheidsrechter het veld te betreden. 

  Gedragsregel 5 - Alcohol

  1. Het is niet toegestaan overmatig alcohol te gebruiken, dit ter beoordeling van barmedewerkers.

  2. Het is niet toegestaan voor personen onder de 18 jaar om alcohol te consumeren. 

  3. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht.

  4. Personen ouder dan 18 jaar mogen geen alcohol kopen voor of verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.

  5. Barmedewerkers kunnen een legitimatiebewijs vragen dat dan ook getoond dient te worden.

  6. Het is uitsluitend toegestaan alcohol te consumeren in of op de volgende plekken: 

   • de kantine

   • het terras

   • de kleedkamers, mits geschonken in plastic kannen en bekers (op zaterdag en zondag).

  1. Voor de jeugdploegen is het, ongeacht de leeftijd, niet toegestaan alcohol te consumeren in de kleedkamers (dus ook niet voor de JO-19 en MO-19). Het is voor jeugdspelers van 18 jaar of ouder wél toegestaan om naderhand alcohol in de kantine te consumeren.

  2. Zowel op zaterdag als op zondag wordt er voor 12.00 geen alcohol geschonken.

  3. Er worden pas flesjes met alcoholhoudende dranken geschonken na afloop van de laatste wedstrijd op het hoofdveld (gelegen voor de kantine).

  4. Het niet toegestaan om zelf meegenomen drank te consumeren.

  5. Er mag geen glaswerk langs de lijn. Als je wel graag een wat wil drinken langs het veld vraag dan aan de bar om een plastic of papieren bekertje.

  6. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder om het alcoholbeleid in deze gedragsregel ook individueel op te volgen. Waarbij in voorkomende gevallen bij niet naleving ook de aanvoerder en/of leider van een team en/of het gehele team verantwoordelijk kan worden gehouden.

  Gedragsregel 6 - Roken

  1. Het sportcomplex van E.M.M.`21 is geheel rookvrij! Dat betekent dat het verboden is voor eenieder om op het sportcomplex van E.M.M.`21 te roken. 

  Gedragsregel 7 - Kantine

  De volgende gedragsregels zijn in de kantine van toepassing:

  1. Lege (bier)glazen en kopjes dienen te worden teruggebracht naar de bar.

  2. Afval dient in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gegooid te worden.

  Gedragsregel 8 - Kleedkamers 

  De volgende kleedkamerregels zijn van toepassing:

  1. De kleedkamers dienen zowel thuis als uit schoon te worden achtergelaten.

  2. Schoenen worden niet in de kleedkamers uitgeklopt, maar buiten schoongemaakt.

  3. Spelers dienen uiterlijk 45 minuten na het einde van de training of de wedstrijd de kleedkamers te hebben verlaten.

  4. Ouders/verzorgers van spelers worden in principe geacht niet in de kleedkamers te verschijnen.

  5. Er wordt niet in de kleedkamers gevoetbald, maar alleen op de velden.

  6. Voor jeugdteams geldt bovendien dat ze altijd door minimaal 2 leiders en/of trainers in de kleedkamer moeten worden vergezeld en dat ze niet ‘gemengd’ mogen douchen. 

  7. Het toezicht op en de verantwoordelijkheid voor de naleving van de kleedkamerregels ligt bij de leiders, trainers en aanvoerders van de teams. Schade, wangedrag, ongeregeldheden en klachten worden gemeld bij het bestuur.

  8. De vereniging kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.